Zodpovednosť podniku

Ako jeden z najväčších svetových výrobcov káblových nosných systémov cíti NIEDAX GROUP povinnosť, prevziať zodpovednosť za podnikateľské konanie, v zmysle Corporate Social Responsibility, vo všetkých svojich národných i medzinárodných zastúpeniach. Sme presvedčení, že transparentný a vysokým etickým nárokom podliehajúci manažment výrazne posilňuje schopnosti podniku, a tým prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a budovaniu zdravého ekonomického rastu.

Zároveň je našou snahou nájsť rovnováhu medzi dosahovaním našich ekonomických, ekologických a sociálnych cieľov. Tieto základné princípy sú zaznamenané aj v našom kódexe správania – Code of Conduct.


Ekologická zodpovednosť

Sme si vedomí toho, že prírodné zdroje predstavujú vysoko dôležitú, ale zároveň obmedzenú komoditu. Podliehajú preto výnimočnej ochrane a vyžadujú zodpovedné zaobchádzanie, aby tak mohli slúžiť aj našim budúcim generáciám.

Náš cieľ, neustále prispievať k ochrane prírody, sa odráža v šetrnom spôsobe zaobchádzania s prírodnými zdrojmi: keďže nie je možné prírodné zdroje využívať v takej miere, ako sa dokážu obnoviť, stavili sme na šetrnosť a obmedzenie tvorby zbytočného odpadu, na nachádzanie možnosti jeho opätovného využitia a spracovania a v neposlednom rade na výrobu vysoko kvalitatívnych produktov s dlhou životnosťou.

Ďalším opatrením je stále sledovanie hodnôt spotreby a následná optimalizácia výroby. Nás cieľ na ochranu životného prostredia spočíva v neustálom zlepšovaní sa, a to v oveľa širšom rozsahu, ako je príslušnými zákonnými opatreniami určené.

Sledovaním cieľa trvalo udržateľného rozvoja chceme taktiež dosiahnuť vybudovanie inovatívnej spoločnosti využívajúcej najnovšie technológie.


Ekonomická udržateľnosť

Ekonomická činnosť usilujúca sa o presadenie sa na trhu s vysokou konkurenciou, si vyžaduje byť neustále o krok vpredu, sledovať trh a byť schopný sa v krátkej dobe prispôsobiť zmenám.

K tomu patrí na jednej strane koncentrácia sa na konkrétny centrálny obchodný záujem, ale na strane druhej prispieva zmysluplná strategická akvizícia k zvyšovaniu kompetencií a k flexibilnejšej a hospodárnejšej ponuke, výrobe a službám.

Vhodné investície alebo štrukturálne zmeny súčasnej produkcie môžu technologicky alebo organizačne priniesť nové možnosti. Pritom je našou silnou výhodou princíp „Všetko z jednej ruky”, pretože len my sami rozhodujeme o obsahu a rozsahu našej výroby.

Náš hospodársky cieľ spočíva v tom, byť vďaka zdravej sebakritike a flexibilite neustále otvorení voči novým, ziskprinášajúcim, zmenám, vďaka ktorým si zabezpečujeme silnejšiu pozíciu na trhu v porovnaní s konkurenciou a ktoré zároveň posilňujú i naše zastúpenia.


Sociálna udržateľnosť

Príjemné a trvalé pracovné prostredie, vytvára základ pre zdravé, spokojné a motivované spoločenstvo zamestnancov.

Základom toho sú solídne preventívne opatrenia, ktoré sa netýkajú len bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, ale takisto posilňujú všeobecné povedomie o bezpečnosti všetkých zamestnancov.

Takisto naša ponuka na skrátený pracovný úväzok či flexibilný pracovný čas umožňujú našim zamestnancom skĺbiť rodinu a pracovný život v zmysle Work-Life-Balance.

Vďaka nášmu systému vzdelávania nepokrývame len vlastnú potrebu na skúsených pracovníkov, ale takisto aj spoločnosti, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť vlastné školenia pre svojich zamestnancov, profitujú z našich vysoko kvalifikovaných absolventov.

Potrebujete pomoc? Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.: +421 02 446 30 934
Fax: +421 09 15 776 388
E-mail: niedax@SPAMPROTECTIONniedax.sk